GRANT „Bon antywirusowy”

Bon „antywirusowy” – projekt grantowy

„PERFEKT” Anna Rudzka siedzibą w Stanisławowie informuje, że realizuje projekt pod tytułem Wniosek o powierzenie grantu „Bon antywirusowy” w ramach podpisanej umowy BON38 z dnia 21.08.2020 r. z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu grantowego pt. „Bon antywirusowy”, zawartej 03.06.2020r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy.

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19. W związku z problemami wynikającymi z COVID-19 planuje się unowocześnić i przygotować biuro do obowiązujących przepisów, a także zdywersyfikować dotychczasowe usługi. Branża targowa została „zamknięta” jako pierwsza, zaś odmrożona jako jedna z ostatnich.

W ramach projektu planowany jest zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które zostaną wykorzystywane w podstawowej działalności przedsiębiorstwa oraz środki wyposażenia antywirusowego:
Zakup paczki dezynfekującej
Zakup przyłbic ochronnych
Zakup rękawic nitrylowych jednorazowych Basic
Zakup maseczek ochronnych
Zakup sprzęt komputerowego i oprogramowania
Zakup mebli przegrodowych w celu zachowania dystansu

Realizacja projektu planowana jest od 01.09.2020 do 01.09.2021
Wielkość dofinasowania z EFRR (90%): 58 403,94 PLN