RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERFEKT ANNA RUDZKA z siedzibą w Stanisławowie, ul. Słonecznikowa 13e, 15-604 Stanisławowo (dalej: Administrator).


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem, adresem mailowym: ul. Słonecznikowa 13e, 15-604 Białystok, [email protected], pod numerem telefonu: +48 504 256 510.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu realizacji umowy, ewentualnie przedawnienia/wygaśnięcia praw wynikających z umowy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

8. Jeśli przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożoność realizacji umowy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.