PROJEKT WND-RPPD.01.04.01-20-0384/20

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (część 1)

„PERFEKT” Anna Rudzka siedzibą w Stanisławowie informuje, że realizuje projekt nr
WND-RPPD.01.04.01-20-0384/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Nr naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20; Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu; Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (część 1) pod tytułem:

„Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „PERFEKT” Anna Rudzka w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19.”

Celem projektu jest wsparcie na kapitał obrotowy mikroprzedsiębiorstwa na skutek występowania Covid-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 52 626,60 PLN